ALGEMEEN
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst
door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons
overeengekomen te worden.
2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts) persoon, die met
onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve
deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd
met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang
hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.
4. Indien aan één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden rechtskracht wordt
ontzegd, zal zulk gebrek aan rechtskracht geen werking hebben met betrekking tot de rechtskracht
van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en zal de verbindende kracht van zulke
overige bepalingen onverminderd voortgang vinden.

AANBIEDINGEN
1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
anders is vermeld.
2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te
allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij
mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven
worden.
3. Indien de wederpartij geen gebruik wenst te maken van onze diensten, zijn wij gerechtigd om de
aan de aanbieding verbonden kosten welke specifiek voor de wederpartij werden gemaakt in
rekening te brengen.
4. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van
een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen
aan de wederpartij ter kennis gebracht.
5. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan
wel onder rembours te leveren.

OVEREENKOMST
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een
opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de
bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig
weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze
door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt
verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens
reclame binnen 8 werkdagen.
4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de
wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke
nakoming van de overeenkomst.
5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van
de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan
zal worden.
6. Wij zijn bevoegd om – indien wij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk achten – voor een juiste
uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de
overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden
doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

7. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn
voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.
8. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen en andere bescheiden maken
deel uit van de overeenkomst indien en voor zover in de overeenkomst daarnaar is verwezen. Indien
de tekening afwijkt van de technische omschrijving, prevaleert de laatste.

ANNULERING
Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren,
wordt 10 % van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd
ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

LEVERING
1. Vanaf het moment van sluiting van de overeenkomst zijn gekochte zaken voor risico van de
wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij.
Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons met de wederpartij is
overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat.
3. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval
binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze
centraal uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij
staan.
4. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij
aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de aflevering bon, de factuur en/of de
vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt wat
geleverd is te hebben goedgekeurd. Dan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling
genomen.
5. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen
factureren.
6. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen,
staan deze ter beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de wederpartij.
8. Overschrijding van de levertijd kan de opdrachtgever nimmer aanspraak geven op
schadevergoeding en geeft de opdrachtgever geen recht op opschorting dan wel niet nakoming van
haar verplichtingen.

TRANSPORT/RISICO
1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de
wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders
overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de
vervoerder.
2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij betreffende het transport/ de verzending,
worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te
zullen dragen.
3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen,
welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal
deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VAN AANNEMING VAN WERK

I (OP)LEVERING
1. De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde (op)leveringstermijnen
worden naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zij
zijn niet bindend, tenzij dat schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.
2. De opgegeven (op)leveringstermijnen vangen eerst aan na ontvangst van de overeengekomen
vooruitbetalingen en alle door de wederpartij te verstrekken gegevens, documenten, materialen e.d.
3. Overschrijding van deze termijnen door welke oorzaak ook zal de wederpartij nimmer het recht
geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting
welke voor haar uit de desbetreffende overeenkomst of uit enig andere met deze overeenkomst
samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
4. Bij excessieve overschrijding van de (op)leveringstijd, dat echter ter beoordeling van ons, zullen wij
in nader overleg met de wederpartij treden.
5. In geval van aanneming van werk wordt het werk als opgeleverd beschouwd:
a. wanneer wij aan de wederpartij schriftelijk dan wel mondeling kennis hebben gegeven van
de voltooiing van het werk en de wederpartij het werk heeft goedgekeurd.
b. na verloop van 8 dagen nadat wij aan de wederpartij hebben medegedeeld dat het werk
voltooid is, en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen de termijn op te nemen.
c. Bij ingebruikneming van het werk door de wederpartij, met dien verstande dat door
ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt
beschouwd.
6. Kleine gebreken zullen door ons zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot
onthouding van goedkeuring door de wederpartij opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor
genoemde kleine gebreken, zijn wij slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken
die binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk te onzer kennis zijn gebracht. De aan deze
werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij de oorzaak van de
gebreken aan ons valt toe te rekenen.
7. Normale afwijkingen van een representatief monster van een natuurproduct geven de wederpartij
niet het recht de overeenkomst te annuleren, op te schorten of enige vergoeding te verlangen.
8. De uit het werk komende bouwstoffen en materialen, waarvan de wederpartij heeft verklaard dat
deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere
bouwstoffen en materialen worden door ons afgevoerd, zoals is overeengekomen in de offerte.

II MEER- EN MINDERWERK
1. De wederpartij heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te
dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en
verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de
aanspraken van de wederpartij op de uitvoering, respectievelijk van ons op de verrekening daarvan,
indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is
opdragen.
2. Wij hebben het recht de kosten aan de wederpartij in rekening te brengen, ontstaan uit de
volgende oorzaken:
a. wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten onze schuld dienen te worden
gewijzigd of niet normaal en zonder onderbreking binnen normale werktijden kunnen
geschieden;
b. wanneer overheidsvoorschriften, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan
ons niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden.
3. Indien bij de eindafrekening blijkt, dat het totaal van de in dit artikel genoemde posten een
vermindering van onze aannemingssom ten gevolge heeft, hebben wij recht op een bedrag gelijk aan
15 % van deze vermindering.
4. Artikel 7A: 1646 Burgerlijk Wetboek – c.q. (toekomstige) gelijke bepalingen – worden uitgesloten.

5. Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen aan het werk
stellen dan in de overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van het werk welke nodig zijn om aan
die eisen te voldoen, worden verrekend als meerwerk.

III VERPLICHTINGEN VAN WEDERPARTIJ INZAKE AANNEMING
1. De wederpartij neemt op zich ervoor te zorgen dat wij tijdig en kosteloos kunnen beschikken:
a. over de vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen, die voor de opzet van het
werk volgens het bestek vereist zijn;
b. over het gebouw, terrein of het water, waaraan of waarop het werk moet worden
uitgevoerd;
c. over eventuele detailtekeningen waarin opgenomen niet-zichtbare kabels, leidingen en
andere relevante gegevens;
d. over de verstrekkingen, die de wederpartij als gevolg van de overeenkomst doet;
e. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, afvoer en beveiligde droge opslag van
bouwstoffen, materialen en werktuigen;
f. over voldoende parkeerruimte in de directe nabijheid van het werk;
g. over aansluitmogelijkheden en benodigde energie voor elektrische machines, verlichting,
verwarming, gas, perslucht, water etc.
2. De wederpartij garandeert dat bij voortduring alle wettelijke vereisten m.b.t. veiligheid en
arbeidsomstandigheden door hem in acht worden genomen.
3. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven
constructies en werkwijze, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid
wordt uitgeoefend, evenals voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
4. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen die de wederpartij ter beschikking heeft gesteld gebrekkig
zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
5. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de uit te voeren werkzaamheden en afleveringen die
niet tot ons werk behoren zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van ons daarvan
geen vertraging ondervindt, bij gebreke waarvan vertragingskosten worden berekend.

IV SCHORSING EN BEEINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT
1. De wederpartij is gerechtigd de uitvoering van het werk in zijn geheel of gedeeltelijk te doen
schorsen.
2. Door ons dientengevolge te maken kosten en geleden schade dienen ons terstond en zonder
nadere ingebrekestelling te worden vergoed.
3. Indien de schorsing langer duurt dan 14 dagen kunnen wij bovendien vorderen dat het
uitgevoerde werk wordt afgerekend, ongeacht eventuele andersluidende betalingsbedingen.
4. Indien de schorsing langer duurt dan 28 dagen zijn wij gerechtigd het werk in onvoltooide staat te
beëindigen onder gehoudenheid van de wederpartij tot betaling van verschuldigde vervallen
termijnen evenals vergoeding van alle uit de annulering voor ons voortvloeiende kosten en schade,
waaronder begrepen een vergoeding van winstderving gesteld op 10% van de aanneemsom
verminderd met door ons niet gemaakte kosten.

V BIJLEVERING VAN MATERIALEN E.D.
In geval van levering van materialen e.d. door de wederpartij, wordt door ons 20 % van de marktprijs
daarvan in rekening gebracht, dat tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen is gekomen.

VI VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE VERKOOP VAN OBJECTEN
Zodra de wederpartij de intentie verkrijgt tot verkoop van het object, waarin of waaraan door ons
werkzaamheden dienen te worden verricht, is de wederpartij verplicht ons hiervan onverwijld in
kennis te stellen. Gelijke verplichting geldt in geval van verkoop van het object, na gereedkomen der
werkzaamheden in het geval geen volledige betaling ter zake heeft plaatsgevonden.

VII FACTURERING
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal de overeengekomen aanneemsom worden
gefactureerd in 4 termijnen: – 30 % na aanvang van de werkzaamheden

– 30 % na oplevering van de helft van de werkzaamheden
– 30 % na oplevering van 3/4 van de werkzaamheden
– 10 % na volledige oplevering

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt meerwerk binnen de periode van oplevering als
bovenvermeld mee gefactureerd. Verrekening van minderwerk geschiedt bij de eindfacturering.

PRIJZEN
1.In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze algemene voorwaarden
genoemde bedragen is de BTW niet begrepen.
2. De tarieven gelden zoals op onze site, mits anders schriftelijk te zijn overeengekomen.
3. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs
dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake
bestaande wettelijk voorschriften, met dien verstande dat al bekende toekomstige prijsverhogingen
bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q.
onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de
andere partij niet meer kan worden verlangd.
2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de
uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht
oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling
treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende
overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk
in kennis te stellen.

INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Indien op de goederen (zoals modellen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur,
offertes en dergelijke), welke bij de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst door of
namens ons zijn vervaardigd, intellectuele eigendomsrechten krachtens de Wet rusten, komen deze
rechten ons onverminderd toe.
2. Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte
gegevens of aan de andere kant, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of
beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart zij ons volledig voor alle directe en indirecte
gevolgen van aanspraken welke derden tegen ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van
schending van deze garantie.

AANSPRAKELIJKHEID
1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.
2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende aanneemsom nooit te boven
gaan.
3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet
gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder
bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als
bij derden, voor zover deze ons niet toe te rekenen is.
4. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het
(onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de
wederpartij het heeft aangeschaft.
5. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij,
zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot

betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstellings-
en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

6. Na verloop van 30 dagen na de oplevering van het werk, zijn wij niet meer aansprakelijk voor
tekortkomingen aan het werk, behoudens indien zich het geval voordoet als voorzien in artikel 7A:
1645 BW, dan wel indien het werk een verborgen gebrek bevat en ons daarvan binnen 4 weken na
ontdekking schriftelijk mededeling is gedaan.
7. De rechtsvordering betreffende een verborgen gebrek kan na verloop van 3 jaar, te rekenen vanaf
het moment van oplevering niet meer worden ingesteld door de wederpartij dan wel door diens
rechtverkrijgenden.
8. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt indien en voor zover onze aansprakelijkheidsassuradeuren
geen dekking verlenen ter zake van schade toegebracht aan de wederpartij en/of derden.
9. Aansprakelijkheid voor zgn. milieuschaden wordt volledig uitgesloten.

RECLAMES
1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks –
binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder
nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen
na de factuurdatum.
3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk
de factuur, te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door ons in behandeling
genomen.
4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de
overeengekomen prestatie te leveren.
5. Indien de reclame gegrond wordt bevonden, schort dit de betalingsverplichting van de
opdrachtgever niet op.

GARANTIE
1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij gedurende een nader
overeen te komen periode garantie op de door ons geleverde producten en werkzaamheden. Deze
garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen gebreken die hun
oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het
geleverde.
2. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door ons niet langer garantie
verleend, dan deze derde leverancier aan ons verleent.
3. De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op
ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.

4. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden
werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd dan wel door hen ter zake van
constructie en materiaal een afwijkende keuze ten opzichte van onze keuze is gemaakt.
5. Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen
onderdelen ons eigendom.
6. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussenpartijen
gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantieverlening,
zolang die situatie voortduurt.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de wederpartij alle navolgende
verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door ons verrichte of te
verrichten diensten;
– de eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) met ons gesloten
overeenkomst(en).
2. Door ons geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen
slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet
bevoegd om verder zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Op zaken die met inachtneming van het in lid 1 bepaalde in eigendom op de wederpartij zijn
overgegaan en die zich nog onder de wederpartij bevinden, behouden wij ons hierbij al nu voor dan
de pandrechten voor als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek tot meerdere zekerheid van vorderingen
die wij uit welken hoofde dan ook op de wederpartij mochten hebben of krijgen. Dit voorbehoud van
pandrechten geldt eveneens ten aanzien van door ons geleverde zaken die door de wederpartij zijn
bewerkt of verwerkt en waardoor ons eigendomsvoorbehoud zou komen te vervallen.
4. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij
haar verplichtingen niet zal nakomen, zijn wij gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 1
bedoeld eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de
wederpartij houden weg te (doen) halen, ook als deze goederen reeds gemonteerd zijn en de
werkzaamheden stil te leggen tot alle achterstanden zijn voldaan.
De kosten voor het demonteren zullen worden doorberekend. De wederpartij is verplicht hiertoe alle
medewerking te verlenen of straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10 % per dag van al
het door haar aan ons verschuldigde.
5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of
doen gelden, is de wederpartij verplicht ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
6. De wederpartij verplicht zich: De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van
deze verzekering aan ons ter inzage te geven; alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars
met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van ons aan
ons te verpanden als bedoelt in het Burgerlijk Wetboek; de vorderingen die de wederpartij verkrijgt.

BETALING
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling middels storting of overmaking op een
door ons aangewezen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bank afschriften
aangegeven valutadag is bepalend en wordt daarom als betaling dag aangemerkt.
2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente
en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande
facturen.

3. Ingeval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot
surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar
eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te
voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan,
daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of al bestaande
vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,
f. ons kenbaar maakt tot verkoop over te willen gaan van het object waarin of waaraan wij
onze werkzaamheden (moeten) verrichten,
hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der op gemelde omstandigheden het recht, hetzij de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal
zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende
diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op
te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesses.

RENTE EN KOSTEN
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de
wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1 % per (gedeelte
van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de
wederpartij.

RETENTIERECHT
1. Wij zijn bevoegd de zaken of andere goederen die wij van de wederpartij onder ons hebben of
zullen krijgen, terug te houden tot al het aan ons toekomende uit hoofde van de gesloten
overeenkomst door de wederpartij geheel zal zijn voldaan.
2. Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken en andere goederen blijft berusten bij de
wederpartij.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.
2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd
worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van
feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen
wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN
1. Tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding is vermeld, is een aanbieding van de wederpartij voor
de wederpartij bindend.
2. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. en gelden franco, inclusief verpakking en/of emballage,
tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
3. De overeenkomst tussen ons en de wederpartij geldt als gesloten en wordt volledig bewezen door
onze opdrachtbevestiging. Indien en voor zover onze opdrachtbevestiging afwijkt van de aanbieding
van de wederpartij, dient laatstgenoemde binnen 8 dagen na de datum van de opdrachtbevestiging
schriftelijk bij ons haar bezwaren kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de overeenkomst is
gesloten.

LEVERTIJD EN LEVERING
1. De opgegeven levertijden zijn voor de wederpartij bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. De levertijd begint op de dag waarop door de wederpartij een
opdrachtbevestiging van ons is ontvangen.
2. De wederpartij zal de zaken leveren op de plaats vermeld in de overeenkomst. Is geen zodanige
plaats afgesproken dan zal de levering geschieden bij ons magazijn.
3. De levering geschiedt franco op de in lid 2 bepaalde plaats.
4. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken gaat eerst op
ons over zodra de zaken zijn afgeleverd op de in lid 2 bepaalde plaats. De zaken reizen derhalve voor
rekening en risico van de wederpartij.

AANSPRAKELIJKHEID
1. Indien wij of een of meerdere derden schade lijden als gevolg van tekorten of fouten, van welke
aard dan ook, in de producten en/of diensten welke de wederpartij ons levert en/of als gevolg van
vertraging in de levering, is de wederpartij aansprakelijk voor alle (vervolg-) schade welke te onzen
laste is of te onzen laste wordt gebracht. Wederpartij zal ons voor dergelijke schade vrijwaren.

EIGENDOMSOVERGANG
1. De eigendom van de geleverde zaken gaat op ons over direct nadat deze conform het in levertijd
en levering lid 2 bepaalde zijn geleverd.

BETALING EN VERREKENING
1. De door de wederpartij aan ons te verzenden facturen moeten voldoen aan de bij de wet gestelde
eisen zoals bij voorbeeld gesteld in of krachtens de Wet op de Omzetbelasting 1968. Facturen die
niet aan deze eisen voldoen worden geretourneerd en niet betaald.
2. De wederpartij is niet gerechtigd de factuur te verhogen met een zogenaamde
kredietbeperkingstoeslag.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden de door de wederpartij geleverde zaken
uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur door ons betaald. Na het verstrijken van deze termijn
dient de wederpartij ons per aangetekende brief in gebreke te stellen. De wederpartij dient ons in
deze brief redelijk termijn voornakoming te geven.
4. Wij zijn bevoegd tot verrekening van de door ons op basis van de overeenkomst verschuldigde of
te vorderen bedragen met door de wederpartij uit welke hoofde dan ook te vorderen of
verschuldigde bedragen.

loading